Organizačný poriadok

CENTRUM  VOĽNÉHO  ČASU, ŠKOLSKÁ 1007/16,

013 01  TEPLIČKA NAD VÁHOM

 

 

 

ORGANIZAČNÝ  PORIADOK

 

 

 

 

 

 

 

V Tepličke nad Váhom  01.09. 2014                                                  Mgr. Anna Bolčeková

riaditeľka CVČ

Organizačný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov

Centra voľného času Teplička nad Váhom

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Organizačný poriadok Centra voľného času Tepličke nad Váhom je interný právny predpis vydaný na základe §11 ods.10 písm. g zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vychádza z platných právnych predpisov a určuje podrobnosti vnútornej organizácie, organizácie práce, vzájomné vzťahy jednotlivých organizačných jednotiek a ďalšie pokyny súvisiace s činnosťou centra. Je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere s Centrom voľného času.

 

Článok II.

Predmet činnosti Centra voľného času

Základným predmetom činnosti Centra voľného času je zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí, žiakov, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného a zmysluplného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže pre deti základných a stredných škôl. Zriaďuje sa ako zariadenie s celoročnou prevádzkou. Podporuje inštitucionálny rozvoj nadania detí alebo žiakov. Pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím alebo vývinovými poruchami môže zriaďovať záujmové útvary. Môže poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase: školám a školským zariadeniam, občianskym združeniam, ktoré vykonávajú činnosť zameranú na deti, ďalším právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú. Organizuje : pravidelnú záujmovú činnosť, príležitostnú záujmovú činnosť, prázdninovú činnosť, voľno časové  aktivity , na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú CVČ,, medzinárodnú výmenu a mobilitu detí a iných osôb.

 

 

Článok III.

Organizácia vedenie a riadenia

Riaditeľ Centra voľného času v Tepličke nad Váhom

Na čele je riaditeľ CVČ, ktorého vymenúva a odvoláva starosta Obce Teplička nad Váhom  na základe výsledkov výberového konania.

Riaditeľ ako štatutárny orgán CVČ organizuje celkovú činnosť CVČ, zodpovedá za činnosť CVČ a jeho hospodárenie a zastupuje CVČ navonok. Zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti a za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti CVČ, zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom, ktorý má CVČ zverený do správy.

Riaditeľ rozhoduje:

prijatí žiaka do školského zariadenia,

uložení výchovných opatrení,

uzatvára, končí a mení pracovný pomer a pracovnoprávne vzťahy obdobné pracovnému pomeru,

schvaľuje úväzky pedagogických a prevádzkových zamestnancov,

určuje čerpanie a nástup dovolenky,

vysiela zamestnancov na pracovné cesty,

poskytuje pracovné voľno pri prekážkach v práci na strane zamestnanca a pri prekážkach z dôvodu všeobecného záujmu,

nariaďuje prácu nadčas, rozhoduje o vhodnom čase čerpania náhradného voľna, o úprave pracovného času,

určuje náplne práce zamestnancov CVČ,

posudzuje kvalifikáciu zamestnancov a v nadväznosti na to zaraďuje zamestnancov do príslušných funkcií, platových stupňov a mzdových taríf podľa príslušných mzdových predpisov,

priznáva odmeny a všetky ďalšie pohyblivé zložky miezd v zmysle platných mzdových predpisov,

rozhoduje o pridelení počtu hodín a výške odmeny externým zamestnancom,

zamestnancom prideľuje prácu so zreteľom na ich schopnosti, skúsenosti,

zodpovedá za dodržiavanie všetkých ustanovení Zákonníka práce, pracovného poriadku a ďalších platných pracovno-právnych, mzdových a iných predpisoch,

vytvára vhodné pracovné podmienky na pracoviskách zariadenia, aby výkon práce bol kvalitný, hospodárny a bezpečný,

zodpovedá za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov o BOZP a PO,

spolupracuje s obecným zastupiteľstvom,

vypracúva správy o výsledkoch hospodárenia CVČ za príslušný kalendárny  rok,

vypracúva správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za príslušný kalendárny rok

 

Článok IV.

Samostatný pedagogický pracovník – vychovávateľ

Je priamo podriadený riaditeľke CVČ

poskytuje komplexnú výchovno-vzdelávaciu činnosť spojenú s poradenskou

činnosťou,

zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí a mládeže, rozvíjajú záujmovú a rekreačnú

činnosť,

riadia sa celoročným plánom práce riaditeľky CVČ,

zúčastňujú sa pracovných porád zvolaných riaditeľkou CVČ,

zabezpečujú vedenie pedagogickej dokumentácie, vykonávajú bežné administratívne

práce súvisiace s výchovnou činnosťou,

dodržiavajú vnútorný pracovný poriadok, zákonník práce a platné právne predpisy

o BOZP...

ďalšie pracovné povinnosti podľa konkrétnych požiadaviek pracoviska:

ü      vedie vlastný záujmový útvar, jeho dokumentáciu

ü      organizuje alebo spolupracuje na príležitostných podujatiach,

ü      uskutočňuje pedagogický dozor v CVČ a pri podujatiach organizovaných CVČ

ü      organizuje letnú činnosť

ü      vypracúva svoje rozvrhy týždennej činnosti, spolupodieľa sa na tvorbe mesačných plánov práce resp. celoročných plánoch práce

 

Článok V

Zamestnanci Centra voľného času – práva, povinnosti a zodpovednosť

Každý zamestnanec je povinný dodržiavať všeobecné právne a vnútorné predpisy zariadenia.

Zamestnanci sú povinní riadne si plniť svoje povinnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov a z funkcie, ktorou boli v organizácii poverení.

 

Každý pracovník má najmä tieto povinnosti a zodpovednosť:

dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce, pracovného a vnútorného poriadku v CVČ,

plniť príkazy priameho nadriadeného,

využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh,

dodržiavať pracovný čas,

dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany,

Každý pracovník má tieto práva:

právo na odmenu za vykonanú prácu,

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci,

požadovať pomôcky pre plnenie daných úloh a vykonanie opatrení potrebných pre

bezpečnú prácu

dostať dovolenku na zotavenie v dĺžke a za podmienok stanovených v Zákonníku

práce,

oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými

a bezpečnostnými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a práci ním

vykonávanú.

 

Článok VI

Organizačné členenie

 

Centrum voľného času sa organizačne člení na:

1.Pedagogický úsek:

riaditeľ

vychovávatelia

externí zamestnanci

 

2.  Hospodársko-prevádzkový úsek:

ekonómka

administratívna pracovníčka

školníčka

upratovačka

údržbár

 

Pedagogický úsek

 

Organizuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť s deťmi a mládežou mimo vyučovania, vytvára podmienky pre relaxáciu a aktívne trávenie voľného času, na rozvíjanie  a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času.

Pedagogický úsek  sa ďalej člení na oddelenia:

 

spoločensko-vedné

prírodovedné oddelenie

esteticko-vedné

športové

Oddelenia zabezpečujú pravidelnú činnosť, príležitostnú činnosť, individuálny prístup, spontánnu činnosť, prázdninovú činnosť. Sú zamerané na oblasť estetiky, prírodovedy, športu turistiky, TV a na oblasť spoločenských vied.

 

Ekonomický úsek

ekonomický úsek - vedenie evidencia účtovných dokladov, faktúr,  inventarizácie, uzatváranie zmlúv, vyhotovovanie a dokladovanie interných účtovných dokladov, ukladanie účtovných písomností a dokumentácie   zariadenia v archíve atď.

 

Organizačná schéma tvorí prílohu č.1

 

 

 

Článok VII.

Poradné orgány

Poradným orgánom riaditeľa CVČ je:

Pedagogická rada.

Tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci Centra voľného času  v Tepličke nad Váhom. Schádza sa podľa plánu, 3-krát ročne, alebo podľa potreby . Zvoláva ju riaditeľ Centra voľného času. O priebehu rokovania sa vedie zápisnica s prijatými závermi. Pedagogická rada prerokúva  zásadné výchovno-vzdelávacie otázky činnosti centra, vyjadruje stanoviská k dosiahnutým výsledkom vo výchove a vzdelávaní a k opatreniam na odstránenie zistených nedostatkov.

Rada školského zariadenia pri Centre voľného času v Tepličke nad Váhom

Je iniciatívnym a poradným samosprávnym  orgánom, ktorá  plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti centra voľného času. Jej ďalšie kompetencie a povinnosti stanovuje Zákon SNR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle Čl.1, §24, osd. 1 až 5.

 

Článok VIII.

Plánovanie

Činnosť centra voľného času v Tepličke nad Váhom sa uskutočňuje podľa plánu. V Centre voľného času v Tepličke nad Váhom sa zostavujú plány:

rámcový plán činnosti centra na školský rok

plán kontrolnej činnosti v šk. zariadení na šk. rok

plán prázdninovej činnosti šk. zariadení na šk. rok

ročný časovo-tematický plán záujmového útvaru / krúžku, klubu, kurzu./

rozvrh hodín pravidelnej záujmovej činnosti na šk. rok

plán letnej činnosti centra

rozpočet centra na kalendárny rok.

 

 

 

Rámcový plán príležitostnej činnosti -  tvorí súhrn všetkých výchovno-vzdelávacích podujatí za ktorých realizáciu nesú  zodpovednosť konkrétni vychovávatelia.

 

 

Plán kontrolnej činnosti v centre na šk. rok vypracúva riaditeľ šk. zariadenia a jeho cieľom je získanie objektívnych informácií o úrovni a výsledkoch práce pedagogických a externých zamestnancov šk. zariadenia a pri zistení nedostatkov prijatie opatrení, ktoré vedú k ich odstráneniu.

 

Plán letnej činnosti tvorí súhrn všetkých výchovno-vzdelávacích podujatí v mesiacoch júl a august.

 

Ročný časovo-tematický plán záujmového útvaru vypracúva pred začatím  činnosti  záujmového útvaru jeho vedúci a v stanovenom termíne ho predkladá na schválenie riaditeľovi.

 

Rozvrh hodín pravidelnej záujmovej činnosti centra na príslušný rok vypracúva riaditeľ

Rámcový plán činnosti centra na šk. rok ako aj plán letnej činnosti vypracúva riaditeľ.

Rozpočet na aktuálny kalendárny rok vypracúva administratívny zamestnanec po konzultácii s riaditeľom centra voľného času v Tepličke nad Váhom a schvaľuje zriaďovateľ.

 

 

 

 

 

 

Článok IX.

Evidencia dochádzky a náhradné voľno

Každý zamestnanec Centra voľného času v Tepličke nad Váhom je povinný riadne sa zapisovať  evidencie dochádzky. Dochádzkové listy predkladá  riaditeľovi k 4. v mesiaci. Zamestnanec je povinný byť na začiatku pracovného času už na svojom pracovisku a odchádzať z neho až po skončení pracovného času. Pri dlhodobejšom opustení pracoviska / nad 30 min/ sa zamestnanci zapisujú do knihy evidencie odchodov z pracoviska, ktorá je uložená na prístupnom a viditeľnom mieste.

Evidenciu náhradného voľna vedie   riaditeľ  Centra voľného času v Tepličke nad Váhom. Čerpanie náhradného voľna nesmie narušiť plynulosť prevádzky Centra voľného času v Tepličke nad Váhom

Článok X.

Dokumentácia centra

Centrum voľného času v Tepličke nad Váhom vedie podľa § 11 zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s §8 ods.3 a 4 vyhl. Č. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe a podľa ostatných všeobecne záväzných predpisov túto pedagogickú dokumentáciu:

Výchovný plán , výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú súčasťou výchovného programu centra

triedna kniha

plán práce

školský poriadok

Ďalšia dokumentácia:

zriaďovacia listina

štatút

organizačný poriadok

prevádzkový poriadok

registratúrny poriadok a plán

pracovný poriadok

záznamy z kontrolnej činnosti,

záznamy z pedagogických a iných porád,

interné riadiaco-organizačné normy, smernice, príkazy,

rozvrh hodín pravidelnej záujmovej činnosti

účtovná evidencia

evidencia pošty,

evidencia dochádzky a náhradného voľna,

zoznam škôl a školských zariadení, s ktorými centrum spolupracuje,

prehľad o rozsahu výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov,

prehľad príležitostnej a prázdninovej činnosti,

ročný plán kontrolnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca,

správy z kontrolnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie,

evidencia školských úrazov,

rozhodnutia riaditeľa centra.

 

Článok XI.

Organizácia záujmovej činnosti

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa riadi rámcovým plánom činnosti Centra voľného času v Tepličke nad Váhom na aktuálny školský rok.

 

Okrem pravidelnej záujmovej činnosti Centra voľného času v Tepličke nad Váhom zabezpečuje vlastné súťaže a podujatia príležitostného charakteru, zahrnuté do celoročného plánu činnosti.

 

Prihlášky do záujmových útvarov sa odovzdávajú v centre voľného času na príslušný rok v septembri kalendárneho roka.

 

Počet žiakov v záujmových útvaroch sa určuje s prihliadnutím na charakter vykonávaných činností a na bezpečnosť žiakov.

 

Záujmový útvar sa schádza spravidla raz týždenne. Časová jednotka útvaru trvá 60 minút. Záujmový útvar pracuje v jednom dni spravidla dve časové jednotky. Záujmový útvar vedie jeden zamestnanec Centra voľného času v Tepličke nad Váhom , ktorý zodpovedá za činnosť záujmového útvaru riaditeľovi centra. Z bezpečnostných a iných dôvodov môžu výnimočne viesť záujmové útvary dvaja zamestnanci Centra voľného času v Tepličke nad Váhom  V takomto prípade zodpovedá za činnosť záujmového útvaru zamestnanec určený riaditeľom Centra voľného času v Tepličke nad Váhom.

 

Pre zdravotne postihnuté deti sa môžu zriaďovať špeciálne záujmové útvary. Záujmové útvary sa môžu zriaďovať aj pre rodičov s deťmi a pre problémovú mládež.

 

Na každé podujatie v rámci príležitostnej činnosti vychovávatelia predkladajú riaditeľovi Centra voľného času v Tepličke nad Váhom na schválenie prípravu na podujatie.

 

 

 

 

 

Článok XII.

Organizácia prázdninovej  činnosti

Organizujú sa: denné tábory, pobytové tábory, jednorazové rekreačné akcie, sústredenia.

 

Riaditeľ Centra voľného času v Tepličke nad Váhom poveruje jedného  z vychovávateľov funkciou hlavného vedúceho tábora. Pred nástupom do tábora predkladá hlavný vedúci tábora riaditeľovi Centra voľného času na schválenie plán výchovno-vzdelávacej činnosti tábora a rozpis služieb a pedagogického  dozoru nad účastníkmi. Návrh vopred prerokuje s ostatnými pedagogickými zamestnancami vysielanými do tábora.

 

Deti možno do tábora prijať len so súhlasom rodiča alebo iného zákonného zástupcu a len ak zákonný zástupca predloží čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti okolia dieťaťa a o tom, že dieťa nie je choré na prenosnú chorobu.

 

Riaditeľ Centra voľného času zabezpečuje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov (napr. §25 zák. č. 355/2007 v znení neskorších predpisov) vysiela do tábora aj jedného zdravotníka do 130 detí.

 

Príspevkom rodiča alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, sa v plnej výške uhradia výdavky na dopravu, stravovanie, ubytovanie a ostatné náklady spojené s pobytom dieťaťa v tábore.

 

 

Článok XIII.

 

Hodnotenie činnosti

Hodnotenie plnenia rámcového plánu činnosti Centra voľného času v Tepličke nad Váhom na aktuálny školský rok sa uskutočňuje na pedagogickej rade.

 

 

 

 

Článok XIV.

Prevádzka v Centre voľného času v Tepličke nad Váhom

 

Prevádzka v Centre voľného času v Tepličke nad Váhom je vo voľnom čase detí a mládeže počas celého roka a cez školské prázdniny.

Práca v záujmových útvaroch spravidla začína po 15.septembri  a končí v júni príslušného školského roka. Cez školské prázdniny záujmové útvary nepracujú. Počas školských prázdnin  sa uskutočňuje prázdninová činnosť -  oddychového a rekreačného charakteru.

 

 

 

 

 

 

Článok XV.

Hospodárenie Centra voľného času v Trenčíne

 

Riadi sa zákonom 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Centrum voľného času v Tepličke nad Váhom vedie účtovníctvo o majetku, príjmoch a výdavkoch samostatne v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov. Zriaďovateľovi predkladá správu o výsledkoch hospodárenia.

Po schválení rozpočtu zriaďovateľom sa tento rozpisuje podľa položiek. Rozpočet schválený zriaďovateľom je pre centrum záväzný. Ekonomický úsek eviduje rozpočtové výdaje zariadenia, kontroluje a sleduje ich čerpanie.

Nariaďovanie a schvaľovanie hospodárskych operácií pre obeh účtovných dokladov sa riadi platnými smernicami.

Oprávnenie podpisovať písomnosti s finančným dosahom má riaditeľ Centra voľného času v Tepličke nad Váhom.

Oprávnenie podpisovať bankové operácie majú zamestnanci Centra voľného času v Tepličke nad Váhom  v podpisovom vzorníku príslušnej banky.

 

Článok XVI.

Úhrada nákladov spojených s činnosťou centra

 

Na táboroch, víkendových pobytoch sa zúčastňujú len deti a mládež, za ktorých rodičia alebo zákonný zástupca uhradia v určenom termíne náklady na túto činnosť.

 

Povinnosť uhradiť náklady na  pravidelnú i príležitostnú  činnosť detí a mládeže prevezmú rodičia podpisom prihlášky na túto činnosť. Ak člen záujmového útvaru ukončí svoju činnosť predčasne, suma splatená pri zápise sa mu nevracia.

 

Peňažné hotovosti od žiakov, študentov, rodičov prijíma vychovávateľ záujmovej činnosti , ktorý má písomné uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti.

Na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanec preberá zodpovednosť za zverené hotovosti, ktoré je povinný vyúčtovať v zmysle platných predpisov.

 

 

 

Článok XVII.

Ukladanie pracovných úloh

Riaditeľ Centra voľného času v Tepličke nad Váhom  je v zmysle platnej legislatívy a vnútorných predpisov vedúcim zamestnancom. Je oprávnený určovať a ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na tento účel záväzné pokyny /§9 zákonníka práce/.

Pracovné úlohy vedúci zamestnanci určujú a ukladajú ústne alebo písomne. Všetky uložené úlohy majú byť konkrétne, adresné, zreteľné a vykonateľné.

Riadiaco-organizačné normy, smernice, príkazy, inštrukcie, a pod., ktoré sú zásadného dosahu, vydáva riaditeľ Centra voľného času v Tepličke nad Váhom . Táto písomná agenda sa riadne protokoluje a archivuje podľa platných predpisov. Zamestnanci sú povinní túto agendu riadne uschovať, dôkladne sa s jej obsahom oboznámiť a tento dodržiavať.

 

 

 

Článok XVIII.

Protokolovanie zásielok ich preberanie a odovzdávanie

 

Nakladanie so zásielkami sa spravuje registratúrnym poriadkom.

 

V Centre voľného času v Tepličke nad Váhom sa vedú zoznamy:

 

zoznam dohôd o pracovnej činnosti,

došlá a odoslaná pošta,

zoznam zmlúv,

Ekonomický úsek vedie zoznam došlých a vydaných faktúr, objednávok..

 

 

Článok XIX.

Podpisovanie písomností

Riaditeľ Centra voľného času v Tepličke nad Váhom  ako štatutárny zástupca poverený zriaďovateľom podpisuje dohody, zmluvy, vnútro organizačné normy, spisy, správy, návrhy adresované nadriadeným orgánom . Kontroluje faktúry, objednávky, bločky.

Zamestnanci CVČ vybavujú organizačné záležitosti vyplývajúce z ich pracovných náplní, ktoré po odkonzultovaní s riaditeľkou Centra voľného času v Tepličke nad Váhom jej predkladajú na podpis.

Článok XX.

Ukladanie a vyraďovanie písomností

Úschovu a zakladanie písomností centra upravuje registratúrny poriadok, vyraďovanie písomností centra upravuje zákon o archívnictve č. 395/2002

 

 

 

Článok XXI.

Služobné telefóny

Súkromné telefóny sa povoľujú len v naliehavých prípadoch. Služobný mobilný telefón je jeden.

Článok XXII.

Inventárne zoznamy

Zamestnanci zariadenia zodpovedajú za pridelený inventár podľa inventárneho zoznamu vrátane inventára jednotlivých pridelených miestností v zariadení. Inventárny zoznam musí byť podpísaný zodpovedným pracovníkom a riaditeľom Centra voľného času v Tepličke nad Váhom

Presun inventára sa môže uskutočniť len so súhlasom riaditeľa a povereného pracovníka ekonomického úseku a až po administratívnom  prepise zodpovedného zamestnanca. Presuny sa zaznamenávajú pre účely inventarizácie.

 

 

Článok XXIII.

 

Inventarizácia

Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Spôsob vykonávania inventarizácie upravujú predpisy na úseku účtovníctva ( zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve).

Pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou. Pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou.

Inventarizáciu v centre zabezpečuje ekonomický úsek. Členov inventarizačnej komisie menuje riaditeľ Centra voľného času v Tepličke nad Váhom

Článok XXIV.

Záverečné a zrušovacie ustanovenie

  1. Ruší sa organizačný poriadok z 01.09. 2008.
  2. Tento organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov CVČ .
  3. Zmeny a písomné  doplnky k organizačnému poriadku schvaľuje riaditeľ CVČ.

Účinnosť

 

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť od                 01.09. 2014

Schválený pedagogickou radou :                                             20.10. 2014

 

 

 

 

V Tepličke nad Váhom  01.09. 2014

Mgr. Anna Bolčeková

riaditeľka CVČ Teplička nad Váhom

Príloha č. 1

Centrum voľného času Tepličke nad Váhom

 

 

 

 

RIADENIE -  organizačná štruktúra

Riaditeľka

Mgr. Anna Bolčeková    ZÚ – anglický jazyk, environmentálny , bedminton príležitostná,

prázdninová a letná činnosť,

obvodné olympiády

 

 

 

 

Pedagogickí zamestnanci

Ing. Jana Smidová

Umelecké ZÚ, príležitostná, prázdninová a letná

činnosť

Mgr. Katarína Jarošová

Tanečné ZÚ, príležitostná, prázdninová a letná

činnosť

 

Hospodársky úsek

Ing  Veronika Poliaková: ekonómka - personalistka

 

p.  Anna  Mravcová – účtovníčka

p. Novotná  - školníčka

p. Hulka - údržba

 

Počet stálych pedagogických zamestnancov:    3

Plánovaných externých pracovníkov     :                       29

 

V Tepličke nad Váhom 01.09. 2014

N2ZjMjE2