» Plán činnosti 2018/2019
Plán činnosti 2018/2019

plán činnosti 2018-2019.pdf

PLÁN ČINNOSTI CENTRA VOĽNÉHO ČASU

NA ŠKOLSKÝ ROK 2018-2019
I. Hlavné úlohy a ciele v šk. roku 2018/2019

   Centrum voľného času, Školská 1007/16, Teplička nad Váhom (CVČ) vytvára
podmienky, organizuje a zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a
športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane
školských prázdnin. Našim hlavným cieľom je poskytnúť deťom priestor na realizáciu v
rôznych spoločenských, športových a vedných oblastiach, ponúknuť dostatok príležitostí
na vzdelávanie sa, rozvíjanie svojho talentu, aktívny odpočinok a zmysluplné trávenie
voľného času tak, aby sme naplnili výchovný program: Aktívny oddych
   S dôrazom na:

a) nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou,

b) prácu s informáciami pre deti a mládež vo voľnom čase,

c) vytvárame predpokladov pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú
problematikou voľného času detí a mládeže v obci a kraji v záujme účinného napĺňania
miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži,

d) realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže
pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov,

e) neformálne vzdelávanie detí a mládeže.

   Centrum voľného času implementuje do svojej činnosti tie prioritné úlohy a opatrenia,
   ktoré, vychádzajú zo Stratégie SR pre mládež na roky 2014 - 2020.
   Činnosť Centra voľného času v Tepličke nad Váhom vychádza z týchto dokumentov:
Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Vyhláška MŠ SR č 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej
činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.
Nariadenia vlády SR č. 276/2010 Z. z.
Pedagogickoorganizačné pokynov pre školy a školské zariadenia pre tento školský rok.
Výchovný program centra voľného času. Centrum voľného času vo svojom pláne práce
vychádza z doterajších výsledkov, z ich analýzy, požiadaviek verejnosti ako aj z podmienok a
možností, ktoré pre svoju činnosť má.

V školskom roku 2018/2019 budeme pokračovať v oblastiach pedagogiky voľného času,
v oblastiach: spoločensko - vedná, prírodovedno - environmentálna, esteticko - kultúrna,
telovýchovná oblasť.

Činnosť CVČ bude prebiehať na Školskej 1007/16 - telocvičňa, Športklub, na Školskej
490 - elokované pracovisko, Ihrisko na Močiari, Pastoračné centrum, Požiarna zbrojnica a
okolitá príroda.

OTRhZjlm